Kód úspěchu


Spirituální recept na prosperitu a vyšší kvalitu života 

Dr. Joseph Michael Levry


Tato výjimečná nahrávka je dárek pro vás. Obsahuje nadčasový recept ke zlepšení, léčení a uvědomění si své pravé podstaty. Naším přáním je, abyste pozitivně transformovali váš život, dosáhli naplnění vašich nejušlechtilejších snů a aby se rok 2019 stal nejlepším rokem vašeho života. Jediné, co potřebujete udělat, je ji poslouchat.
 


Vneste prosperitu a hojnost do každé oblasti vašeho života
Všude kolem vás existuje síla, která vše zná a všemu rozumí. Tato síla pracuje jako spirituální půda, která přijme semínko našich myšlenek a slov a začne podle nich jednat. Všechno, co si myslíme a říkáme, je touto nekonečnou silou přijato a přeneseno do naší reality. Bůh tvoří Slovem, proto se musíme naučit tvořit slovem. Slovo musíme říkat s autoritou, protože slovo je ve středu celého stvoření a je první příčinou, začátkem všeho, co vidíme.

Jsme odklopeni Univerzální Subjektivitou, subjektivním, kreativním vědomím, které je otevřené přijímání, které neutrálně, neosobně, neustále přijímá vjemy našich myšlenek a které nemá jinou možnost než podle nich jednat a tím vytvořit to, co si myslíme nebo říkáme. Existuje neviditelná spirituální síla, která jedná podle toho, co říkáme, a koná v souladu s našimi slovy. Proto vědomě mluvte k nekonečné mysli a vězte, že nekonečná mysl vaše slova přijímá a vnímá, a pak jedná a tvoří podle nich. Naše myšlenky jako semínka zasazujeme do Subjektivity, proto není možné, abychom měli jakékoliv starosti, co se týká výsledku, ale namísto toho byli naplněni neochvějnou vírou a vědomím toho, že naše myšlenky a slova porostou a ponesou ovoce. Naší částí v procesu krystalizace je dát do pohybu slova a tím pádem díky zákonu Subjektivity dosáhnout výsledku manifestace.

„Slova, která říkáme dnes, jsou zákonem, který bude našemu životu vládnout zítra.“

Zaprvé si pamatujte, že se nic neděje náhodou. Vše podléhá zákonu a pořádku. Pokaždé, když přemýšlíte a mluvíte, vytváříte si své vlastní zákony. Máte právo mít a očekávat, že v tomto světě dostanete vše, co vytvoří krásný, pohodlný, přepychový život. Pozorujte neomezenou hojnost, která je přítomna v přírodě díky našemu milujícímu, štědrému Stvořiteli. My všichni jsme ve skutečnosti dětmi milujícího Stvořitele, který si nepřeje nic jiného, než nám dát svoji neomezenou hojnost. Je potřeba, abychom jako skutečnost přijali fakt, že si všichni zasloužíme krásné, úžasné věci, které náš milovaný Stvořitel umístil na Zemi. Bůh je náš neomezený, trvalý zdroj. Dokonalá myšlenka Boha na nás všechny z nás udržuje všemi způsoby. Jednoduše řečeno, nekonečná mysl nás stvořila proto, aby skrze nás vyjádřila svoji neomezenou podstatu. Pravda je taková, že dostaneme to, co jsme. Naše vědomí je to, co jsme. Jak rozšiřujeme naše vědomí, roste naše dobro. Jak roste vědomí, manifestuje to více příležitostí a větší rozsah působnosti. Náš život dnes je výsledkem slov, která jsme vyslovili včera, vědomě či nevědomě. Slova, která říkáme dnes, jsou zákonem, který bude našemu životu vládnout zítra. Problémem je, že našimi myšlenkami nebo slovy nežehnáme životu. Žijeme ve spirituálním světě, který je řízený našimi myšlenkami a slovy, které se stávají zákonem, jež tvoří to, co nazýváme hmotou.

Když se rozhodneme pracovat s afirmacemi obsaženými v Kódu úspěchu (The Success Code), můžeme začít znovu vzdělávat naši mysl a tvořit a vést jiným směrem subjektivní stav našich myšlenek. Skrze vědomé opakování dáváme tato slova do pohybu, abychom naplnili, díky zákonu Subjektivity, jejich manifestaci v našem životě. Vaše slova mají pouze tu sílu, kterou do nich vědomě vložíte, nic víc, nic míň. Slovo je jediné, co budeme kdy potřebovat, aby k nám přišla radost, zdraví a úspěch v životě. Je potřeba, abychom si byli vědomi každého slova, které říkáme, protože vše je akcí a reakcí naší vědomé mysli. Vnímejte, že jste obklopeni veškerou silou, která existuje, jakmile promluvíte a nikdy nepochybujte o tom, že to, co řeknete, bude zhmotněno. Vyřčené slovo dojde naplnění díky síle, kterou jsme do něj vědomě vložili. Proto je potřeba, abychom řekli dokonalé a nekonečné mysli všechno to, co si přejeme, a věřme, že nám toho bude dáno.

Kombinace slov v nahrávce Kódu úspěchu je prostředkem, skrze který neviditelná spirituální substance získává formu. Semínko síly je obsažené v těchto božských spirituálních slovech. Díky neustálému opakování se tato slova a jejich projekce stanou součástí vaší fyzické reality, aby jejich obsah zhmotnili ve vašem životě. Uvědomte si a přijměte jako fakt, že každé zlepšení našich osobních životů z nás dělá silnější prostředníky pro léčení a rozšíření životů druhých. Měli bychom dovolit prosperitě, aby plynula v našem životě z tolika zdrojů, jak jen je možné. Ve skutečnosti totiž existuje mnoho forem bohatství. Od lásky, po bohatství, po zdraví, díky práci s kódem úspěchu se otevíráme proudu prosperity v každé oblasti našeho života.

PRÁCE S KÓDEM ÚSPĚCHU
Tato hluboce léčivá nahrávka obsahuje následující řádky, které jsou nahrané v hypnotizujícím rytmu pro maximální účinek v rámci subjektivní mysli:
„Har Har, every day, in every way I am better and prosperous.
(Har Har, každý den, jsem v každém směru lepší a prosperující.)"

„Har Har, Infinite Substance manifest in me, now, Wahe Guru.
(Har Har, nekonečná substance, manifestuj ve mně teď, Wahe Guru.)"

První verš do určité míry pochází od francouzského psychologa Émila Coué, který použil tuto jednoduchou větu, aby odvrátil jakoukoli nemoc a dosáhl zázračného vyléčení. Kód úspěchu, který z této věty vychází, se tak stává historicky prvním efektivním prostředkem autosugesce za použití posvátných slov, aby jejich efekt na subjektivní mysl byl ještě silnější. Druhý verš je čistě metafyzický. Skrze něj se identifikujete s nekonečnou substancí tím, že mluvíte k univerzální mysli, která pak nemá na výběr a musí jednat tak, že pracuje na vašich snech a přání vašeho srdce. Pokaždé, když říkáme: Já jsem, rozpoznáváme nekonečnou věčnou přítomnost všudypřítomné síly v nás, která je božskou inteligencí fungující skrze naše myšlenky. Je důležité, abychom si uvědomili v úrovni našeho vědomí, že Substance je Duchem, Duch není nic jiného než Bohem a Bůh je jediné, co existuje. Díky tomu zasazujeme tuto božskou ideu do kreativní mysli, aby v našem životě mohla být naplněna. 

Tato tvrzení musíme vštípit do naší subjektivní mysli, dokud naše vědomí nevyroste dostatečně v rámci pozitivního naplnění, aby se dle zákona mohlo manifestovat v našem životě. Tímto způsobem se dostáváme nad rámec našich starých myšlenek plných nedostatku a omezení. Pochopte, že kreativní energie má pouze jedno nastavené fungování, které jedná skrze reciproční akci z vaší subjektivní neboli podvědomé mysli směrem k univerzální mysli, nekonečnému věčnému zdroji a pak z univerzální mysli zpět k vaší subjektivní mysli. Naplněná nekonečnou energií z Univerzální mysli vaše subjektivní mysl vždy vytvoří nebo manifestuje myšlenku, kterou jste do ní vložili. Dnes dáváme tuto alchymii slov volně k dispozici všem, kteří si přejí se zlepšit skrze vědomé zaměření své subjektivní mysli na tuto speciální nahrávku Kódu úspěchu.

„Vnímejte, jak jste obklopeni všemocnou silou, která existuje od okamžiku, kdy promluvíte a nikdy nepochybujte, že to, co řeknete, budete naplněno.“

Nad rámec toho, že posloucháte tuto nahrávku kdykoliv v rámci dne, můžete zkusit, pokud chcete, ji poslouchat pět minut předtím, než usnete. To dovolí subjektivní mysli její naplnění v rámci vaší zkušenosti. Pocit toho, že „každý den, v každém směru jsem lepší a prosperující“ vytvoří stejnou realitu ve vašem životě. Dovolte těmto slovům, aby proudily vašimi myšlenkami a uchovávejte je neustále v mysli. Vaše vědomá a podvědomá mysl spolu musí být v souladu, abyste změnili svou každodenní realitu. Proto je tak důležité, abyste každý den vložili tyto myšlenky do vaší podvědomé mysli, protože empirické důkazy neustále prokazují platnou skutečnost tohoto procesu a i vy budete překvapeni výsledky ve vašem životě. Proto si uchovejte toto vědomí a vnitřní energie vaší podvědomé mysli vás přinesou k naplnění.

„Musíme vidět sami sebe jako centrum božské distribuce hojnosti, prosperity, expanze, bohatství, okázalosti, luxusu, majetku a úspěchu.“

Používejte tuto léčivou, prosperitu přinášející praxi častého chválení a žehnání všemu, co máte a představujte si, jak se to rozšiřuje a zlepšuje. Musíme vidět sami sebe jako centrum božské distribuce hojnosti, prosperity, expanze, bohatství, okázalosti, luxusu, majetku a úspěchu. Poděkování a vděčnost udržují naše spojení s nekonečným zdrojem naší podpory. Dovolujete tím sami sobě, abyste mohli přijmout díky vaší víře, očekávání, poděkování a vděčnosti. Vytvořením pocitu hojnosti, prosperity, expanze, bohatství, okázalosti, luxusu, majetku a úspěchu si vytváříme vibrační frekvenci a energii, která přitahuje energii stejnou. Kultivováním pocitů hojnosti, prosperity, expanze, bohatství, okázalosti, luxusu, majetku a úspěchu otevíráme cestu k většímu naplnění. Pamatujte na to, že Bůh je spirituální substance. Tato spirituální substance je živá a my všichni jsme s ní spojeni. Tato spirituální substance je neviditelnou kosmickou bankou neomezeného dobra. Nikdy nemůžeme být od tohoto nekonečného zdroje odděleni, jako není možné oddělit život od svého původu.

Několik doporučených způsobů použití:

  • Meditujte s tímto principem předtím, než jdete spát.
  • Nechte ji potichu hrát, zatímco spíte.
  • Meditujte nad ní ihned, jak se probudíte, v rámci dne i předtím, než jdete spát.
  • Poslouchejte ji neustále, když řídíte, jste v práci, cvičíte, jdete se projít, vaříte atd.
  • Anebo ji použijte tak, jak to pro vás bude nejlepší.

Kód úspěchu byl vytvořen speciálně pro vás, abyste otevřeli dveře své mysli přílivu neomezené hojnosti. Ti, kteří budou jednat na základě těchto myšlenek hojnosti, které k nim budou přicházet díky této praxi, budou prožívat život plný prosperity. Uvědomte si svoji jednotu s nekonečnou myslí. Jste spojeni s jedinou žijící substancí, kterou je Bůh, vaše neomezená podpora. My všichni jsme byli stvořeni z této nekonečné substance, v rámci které žijeme a pohybujeme se a máme svoji bytost, kterou jsme vyživováni a díky které prosperujeme. Kód úspěchu je metafyzický nástroj pozitivní změny, vám pomůže pracovat s nekonečnou substancí, abyste naplnili všechny vaše potřeby. Čím vědomější budete ohledně přítomnosti nekonečné substance, tím více se pro vás bude manifestovat a tím bohatší bude větší dobro všech.